درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

---
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر</p>
<p>
	( شهری انسانی برای انسان شهری)</p>
<p>
	سفارش دهنده: فراخوان جشنواره</p>
<p>
	1390</p> - <p>
	The 4th International URBAN FILM Festival</p>
<p>
	Client: the Festival</p>
<p>
	May2011</p>

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

( شهری انسانی برای انسان شهری)

سفارش دهنده: فراخوان جشنواره

1390

The 4th International URBAN FILM Festival

Client: the Festival

May2011

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	بین خطوط حرکت کنید!</p>
<p>
	از مجموعه شخصی</p>
<p>
	1389</p> - <p>
	Keep between Lines!</p>
<p>
	From designer Collection</p>
<p>
	2010</p>

بین خطوط حرکت کنید!

از مجموعه شخصی

1389

Keep between Lines!

From designer Collection

2010

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed">
	&nbsp;</p>
<p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
	<span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p>
<p dir="RTL" style="direction: rtl; unico - <p>
	The 4th International URBAN FILM Festival</p>
<p>
	Client: the Festival</p>
<p>
	May2011</p>

 

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

The 4th International URBAN FILM Festival

Client: the Festival

May2011

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	آخرین نجات بخش</p>
<p>
	1389</p> - <p>
	The Last Survivor</p>
<p>
	2010</p>

آخرین نجات بخش

1389

The Last Survivor

2010

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	روز نابینایان گرامی باد.</p>
<p>
	&nbsp;آنها همین را هم نمی بینند!</p>
<p>
	1388</p> - <p>
	For Blind Date.</p>
<p>
	They cant see this!</p>
<p>
	2009</p>

روز نابینایان گرامی باد.

 آنها همین را هم نمی بینند!

1388

For Blind Date.

They cant see this!

2009

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	فاصله ایمنی را رعایت کنید!</p>
<p>
	1387</p>
<p>
	* برگزیده سوم جشنواره انسان و ترافیک</p>
<p>
	*برگزیده نخست جشنواره فرهنگ ترافیک</p> - <p>
	Keep safety distance!</p>
<p>
	2008</p>
<p>
	* THe 3rd prize of Human &amp; Traffic Festival</p>
<p>
	* The 1st prize of Traffic Culture</p>

فاصله ایمنی را رعایت کنید!

1387

* برگزیده سوم جشنواره انسان و ترافیک

*برگزیده نخست جشنواره فرهنگ ترافیک

Keep safety distance!

2008

* THe 3rd prize of Human & Traffic Festival

* The 1st prize of Traffic Culture

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	انجمن توانخواهان جسمی ذهنی فردا</p>
<p>
	1385</p> - <p>
	Isfahan Handicapped Support Society</p>
<p>
	2006</p>

انجمن توانخواهان جسمی ذهنی فردا

1385

Isfahan Handicapped Support Society

2006

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - <p>
	11 سپتامبر</p>
<p>
	از مجموعه شخصی</p>
<p>
	1385</p> - <p>
	11 September</p>
<p>
	Designer Collection</p>
<p>
	2006</p>

11 سپتامبر

از مجموعه شخصی

1385

11 September

Designer Collection

2006

رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -
رضا محبوبی - Reza Mahboobi - -